Program Lab_3; uses crt, Types, Poligon, IOGeom, GrGeom, Graph; (**************************************** * Aria poligonului simplu ****************************************) const filein = 'Poligon.txt'; var p: TabelPuncte; nr: integer; aria: real; begin clrscr; writeln; { Citirea datelor din fisierul , daca exista } nr := readf_puncte(filein ,p); { Citirea coordonatelor punctelor de la tastatura } if nr = 0 then nr := introdu_puncte(p); { Afisarea coordonatelor inainte de transformare } write_puncte(p, nr); { Initierea modului grafic } if( not initGr(DETECT, 0) )then begin writeln('Eroare initializare modul grafic!'); halt(1); end; { Desenarea poligonului simplu } drow_poligon(p, nr); centru_polig(p,nr,p[nr]); drow_punct(p[nr], RED); readkey; closegraph; { Calcularea ariei poligonului simplu } aria := aria_polig_simplu(p, nr); { Afisarea rezultatului } writeln; writeln('Aria poligonului este: ', aria:8:2); readkey; end.